کارخانه

011-43113941

پست الکترونیک ما

info @ khze.com

دفتر تهران

021-66934530

از این دستگاه به منظور جداسازی برنج های شکسته (نیم دانه های کوچک و بزرگ) از برنج سالم استفاده می شود .

این دستگاه از بخش های زیر تشکیل شده است :

بدنه اصلی ، الک ها ، الکتورموتور ، لنگ گردشی دستگاه و ...

دستگاه دارای یک ورودی و چهار خروجی (برنج سالم ، نیم دانه ریز ، نیم دانه درشت و برنج لاشه )می باشد .

برنج سفید خروجی از دستگاه پولیشر پس از ورود به دستگاه ، بر روی طبقات الک پخش می گردد و با توجه به ابعاد حفره های هر طبقه و حرکت گردشی دستگاه ، از یکدیگیر جداسازی شده و به بخش های خروجی هدایت می گردد .

Template Design:Dima Group